top of page

Algemene Voorwaarden BodyPlus m.b.t. voedingsbegeleiding

(opgesteld 21-01-2018)

1. De hier genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, met betrekking tot voedingsbegeleiding, van BodyPlus aan de cliënt en alle overeenkomsten met betrekking tot voedingsbegeleiding tussen BodyPlus en de cliënt.

2. Middels een ondertekende overeenkomst of het online afnemen van een dienst verklaart cliënt deel te nemen aan een door cliënt gekozen dienst verricht door BodyPlus en akkoord te gaan met de bijbehorende Algemene Voorwaarden van BodyPlus.

3. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BodyPlus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig worden verstrekt, en dat deze geen onwaarheden bevatten.

4. De cliënt volgt vrijwillig het voedingsprogramma en/of de adviezen van BodyPlus en deelname is voor risico van de cliënt. BodyPlus sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte (lichamelijk of geestelijk) voortvloeiend uit of in verband met het volgen van het BodyPlus voedingsprogramma en/of het uitvoeren van de adviezen van BodyPlus. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de voedings- en gezondheidssituatie van cliënt. Indien cliënt twijfelt of een bepaald voedingsadvies goed is voor cliënt, dan dient de cliënt advies in te winnen bij de eigen arts van cliënt. Het volgen van het BodyPlus voedingsprogramma of het vragen van advies aan BodyPlus dient nimmer te worden gezien als vervanging voor het raadplegen van de eigen arts.

5. BodyPlus kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van cliënt in de praktijk van BodyPlus.

6. BodyPlus zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. BodyPlus garandeert niet dat de cliënt door het afnemen van het voedingsprogramma afvalt. Het resultaat is (mede) afhankelijk van de inspanning en motivatie van de cliënt.

7. De prijs voor deelname is afhankelijk van de door de cliënt gekozen dienst en zal voor aanvang duidelijk aan de cliënt  worden gecommuniceerd en staat tevens vermeld op de overeenkomst.

De eventuele pakketkorting, die verstrekt wordt als cliënt direct besluit de volledige intensieve begeleiding (stap1, 2 en 3) af te nemen, vervalt als cliënt voortijdig stopt met het programma.

8. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Mocht BodyPlus om welke reden dan ook aangeven de voortuitbetaalde dienst niet te kunnen leveren, dan zal BodyPlus het vooruit betaalde bedrag van niet verleende diensten retourneren aan de cliënt.

9. BodyPlus en de cliënt zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk, als dit door BodyPlus en/of cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Deze informatie zal niet met derden worden gedeeld.

bottom of page