top of page

Algemene Voorwaarden BodyPlus m.b.t. bewegingsbegeleiding

(opgesteld 06-01-2019)

1. De hier genoemde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, met betrekking tot bewegings-begeleiding, van BodyPlus aan de consument en alle overeenkomsten met betrekking tot bewegingsbegeleiding tussen BodyPlus en de consument.

2. De overeenkomst

 • Middels een ondertekende overeenkomst verklaart consument deel te nemen aan een door consument gekozen dienst verricht door BodyPlus en akkoord te gaan met de bijbehorende Algemene Voorwaarden van BodyPlus.

 • De overeenkomst is strikt persoonlijk.

 • De consument draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BodyPlus aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, deugdelijk, volledig en tijdig worden verstrekt, en dat deze geen onwaarheden bevatten.

3. Duur en beëindiging abonnement

 • Via ondertekening van de overeenkomst (inschrijfformulier) wordt een lidmaatschap overeengekomen van minimaal 1 maand.

 • Het abonnement is na overeengekomen periode maandelijks opzegbaar vanaf de 1e van de nieuwe maand met een (te betalen) opzegtermijn van 1 maand.

 • Via ondertekening en overhandiging aan BodyPlus van een opzeggingsformulier, verstrekt door BodyPlus, kan consument zijn lidmaatschap beëindigen.

 • Tussentijdse opzegging door consument is niet mogelijk.

 • Tussentijdse opzegging door BodyPlus is met onmiddellijke ingang mogelijk, indien consument zich onrechtmatig heeft gedragen jegens BodyPlus of een contractant van BodyPlus. 

 • Tussentijdse opzegging door BodyPlus is met onmiddellijke ingang mogelijk, indien consument zich niet houdt aan de betalingsverplichting die consument is aangegaan.

4. Betaling

 • Bij inschrijving worden eenmalig administratiekosten in rekening gebracht. Het bedrag zal voor aanvang duidelijk aan  consument worden gecommuniceerd en bij de eerste (maandelijkse) betaling verrekend worden.

 • Betaling dient maandelijks voorafgaande aan elke maand van afname diensten te geschieden. Dit kan contant, in de eerste les van de nieuwe maand of via overschrijving op rekeningnummer van BodyPlus. In het laatste geval moet het bedrag vóór de 8e van de nieuwe maand op rekening staan van BodyPlus. Ook automatische incasso is mogelijk. Via een machtigingsformulier, verstrekt door BodyPlus, geeft u BodyPlus toestemming maandelijks het bedrag van uw rekening af te halen.

 • Het tarief van de maandelijkse abonnementskosten zal bij uitreiking van het inschrijfformulier duidelijk aan consument worden gecommuniceerd.

5. Aansprakelijkheid

 • De consument volgt vrijwillig het bewegingsprogramma van BodyPlus en deelname is voor risico van de consument. BodyPlus sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade, letsel of ziekte (lichamelijk of geestelijk) voortvloeiend uit of in verband met het volgen van het BodyPlus bewegingsprogramma. De consument is zelf verantwoordelijk voor de gezondheidssituatie van consument.

 • BodyPlus kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging, verlies, diefstal of het zoekraken van eigendommen van consument in de sportaccommodatie waar de bewegingsactiviteiten van BodyPlus plaatsvinden.

 • BodyPlus zal zich inspannen om de overeenkomst op een zorgvuldige wijze uit te voeren in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. De verbintenis betreft een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. BodyPlus garandeert niet dat de consument door het volgen van het bewegingsprogramma lichamelijk vooruitgang boekt. Het resultaat is (mede) afhankelijk van de inspanning en motivatie van de consument.

6. Rechten en plichten BodyPlus

 • BodyPlus is gerechtigd om 10 weken per jaar naar eigen invulling (zonder restitutie abonnementsgeld) verlof op te nemen, waardoor er geen les gegeven wordt. 

 • Bij ziekte of afwezigheid door onverwachte persoonlijke omstandigheden is BodyPlus niet verplicht de eerste twee aaneengesloten weken terugbetaling te doen aan consument.

 • Duurt de afwezigheid door ziekte of onverwachte persoonlijke omstandigheden langer dan twee weken, dan zorgt BodyPlus voor vervanging. Lukt dit niet, dan zal BodyPlus het vooruitbetaalde bedrag over de resterende periode van niet verleende diensten retourneren aan de consument.

 • De persoonlijke gegevens van de consument zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor commerciële en administratieve doeleinden van BodyPlus gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.

 • Alle door consument verstrekte persoonlijke gegevens aan BodyPlus worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om een veilig en effectief bewegingsprogramma voor consument samen te stellen.

7. Tussentijdse wijzigingen

 • BodyPlus is gerechtigd tussentijdse wijzigingen aan te brengen in de aangeboden diensten en openingstijden. BodyPlus zal de voorgenomen wijzigingen minimaal 4 weken van te voren mondeling en/of schriftelijk aankondigen.

 • BodyPlus is gerechtigd eventuele prijsverhogingen door te voeren. Deze eventuele prijsverhogingen worden door BodyPlus minimaal 1 maand van te voren mondeling en/of schriftelijk bekend gemaakt.

 

bottom of page